قوانین راهنمایی و رانندگی

ما شما را در تنظیم حوادث ترافیکی راهنمایی و نمایندگی می کنیم. در جزئیات:

ما به شما توصیه می کنیم و شما را نمایندگی می کنیم

ما شما را به مقامات و دادگاه های خود توصیه و به شما معرفی می کنیم

تماس با ما در دفتر ما Jörg Spiekermann وکیل است .