بهداشت و قانون پزشکی

صنعت سلامت یکی از سریعترین بخش های رشد اقتصادی است. برمن به طور فزاینده ای نقش پیشگام در منطقه شمال غربی را ایفا می کند.

سالهاست که ما به دنبال پزشکانی که پزشکان در عمل خصوصی هستند، اما همچنین ارائه دهندگان خدمات غیر پزشکی مانند خدمات پرستاری، تولید کنندگان دستگاه های پزشکی یا دارویی، روانشناسان در روان درمانی و دیگر متخصصان بهداشت با سوالات پزشکی خود هستند.

ما در مورد اختالف در مورد پذیرش، کفایت هزینه های خود یا مسائل مربوط به مسئولیت های پزشکی به شما کمک می کنیم و به طور جامع به شما توصیه می کنیم؛ هر دو در مسائل حقوقی از کسب و کار روزانه خود و همچنین در مورد مسائل اساسی، از جمله ایجاد یک انجمن حرفه ای (FOPH).

هنگام تهیه پیش نویس قرارداد، ما برای شما قراردادهای انتقال، شرکت و قرارداد کاری را طراحی می کنیم و از چارچوب قانونی پیروی از شرکت شما مراقبت می کنیم.