کار

ما در قانون کار شما را به شما توصیه میکنیم و به شما معرفی میکنیم

ما از شما در کار شورای کار خود و یا در همکاری بین مدیریت شرکت و شورای کار پشتیبانی می کنیم

ما توصیه می کنیم و شما در

شخص تماس با ما در دفتر ما وکیل ما Karl-Heinz Blang ، وکیل تخصصی برای قانون استخدام است.