باز کردن بار

 

زمان مکالمه تلفنی

دوشنبه 08:30 - 13:00 و 14:30 - 18:00
سهشنبه 08:30 - 13:00 و 14:30 - 18:00
چهار شنبه 08:30 - 13:00
پنج شنبه 08:30 - 13:00 و 14:30 - 18:00
جمعه 08:30 - 13:00 و 14:30 - 17:00
در روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات عمومی تعطیل است
دوشنبه 08:30 - 12:00 و 14:30 - 18:00
سهشنبه 08:30 - 12:00 و 14:30 - 18:00
چهار شنبه 08:30 - 12:00
پنج شنبه 08:30 - 12:00 و 14:30 - 18:00
جمعه 08:30 - 12:00 و 14:30 - 17:00
در روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات عمومی تعطیل است